Sách hướng dẫn của nhà phát triển

Câu hỏi thường gặp
Vấn đề tìm kiếm
Trang chủ / Công năng / Sách hướng dẫn của nhà phát triển
Ghi chú cài đặt
Cài đặt khác thường
Cách khởi động VT
Cài đặt Ứng dụng
Internet
Vận hành
Công năng
Trò chơi / Ứng dụng
Cái khác
Sách hướng dẫn của nhà phát triển
Thời gian cập nhật mới nhất:2021-07-21

Sau đây là danh sách ngắn gọn một số lệnh adb thường được sử dụng cho các nhà phát triển có kế hoạch sử dụng adb cho MuMu để chạy lệnh.

[Các lệnh adb phổ biến]

1. phiên bản adb (adb version)

Adb tự mang của MuMu (cài đặt trong thư mục)

C:\Program Files (x86)\Nemu\vmonitor\bin\adb_server.exe

Tải xuống từ trang web chính trức: http://adbshell.com/downloads

 

2. Kết nối với thiết bị (Connect with device)

Mở cmd (Nếu sử dụng abd của MuMu tự mang, sau đó C:\Program Files (x86)\Nemu\vmonitor\bin\)

adb kill-server (Built-in adb: adb_server.exe kill-server)

Kết nối với cổng của trình giả lập: adb connect 127.0.0.1:7555 (Built-in adb (adb của MuMu tự mang: adb_server.exe connect 127.0.0.1:7555)

Liệt kê các thiết bị được kết nối: adb devices (adb của MuMu tự mang: adb_server.exe devices), trong trường hợp bình thường, bạn sẽ được nhắc rằng các thiết bị của MuMu đã được kết nối và bạn có thể tiến hành bước tiếp theo

Sách hướng dẫn của nhà phát triển 1

Ghi chú: Nếu "127.0.0.1:7555 device " không hiển thị trong danh sách, hãy tiếp tục cố gắng kết nối bằng cách sử dụng adb kill-server và adb connect 127.0.0.1:7555

3. Cách thao tác trên trình giả lập MuMu với nhiều thiết bị được kết nối

Định dạng lệnh: cổng trình giả lập adb –s, ví dụ: adb -s 127.0.0.1:7555 shell pm list package -3

 

4. Cài đặt và gỡ cài đặt apk

Chạy các lệnh sau với thiết bị MuMu được kết nối:

Cài đặt apk

adb install C:\\xx.apk

Gỡ cài đặt apk

Uninstall apk adb uninstall C:\\xx.apk

 

5. Liệt kê tên gói của các ứng dụng đã cài đặt

Danh sách tất cả các tên gói

adb shell pm list packages

Danh sách tên cho tất cả các gói của bên thứ ba

adb shell pm list packages -3

Danh sách tên gói hệ thống

adb shell pm list packages –s

Tên gói của các ứng dụng đang chạy

adb shell dumpsys window | findstr mCurrentFocus

Khi chạy nhiều phiên bản của cùng một ứng dụng, vui lòng kiểm tra xem phiên bản giả lập có phải là phiên bản cũ hơn 2.2.2x86 / x64 hay không, nếu đúng như vậy, thì tên gói đa đầu thường phải tuân theo định dạng của tên gói gốc + hậu tố. Lấy Honkai Impact 3 làm ví dụ:

Sách hướng dẫn của nhà phát triển 2

Nếu trình giả lập mới hơn 2.2.2x86 / x64, thì gói đa khởi động và gói ban đầu phải có cùng tên, vì vậy bạn cần kiểm soát ứng dụng nhiều lần khởi động bằng UserId (trước tiên đừng quên kết nối cổng trình giả lập bằng cách sử dụng adb connect 127.0.0.1:7555)

 

6. Liệt kê Tên lớp Hoạt động (Activity ClassName) của một ứng dụng đã cài đặt

Chạy adb logcat ActivityManager: I *: s | findstr "cmp" và khởi động ứng dụng đích

Lấy “Identity V” làm ví dụ:

Sách hướng dẫn của nhà phát triển 3

Cmp = com.netease.dwrg / .Launcher đầu tiên có nghĩa là: tên gói ứng dụng / ứng dụng Tên lớp hoạt động, hoàn thành Tên hoạt động = com.netease.dwrg.Launcher

 

7. Bắt đầu ứng dụng

adb shell am start -n tên gói ứng dụng / ứng dụng Tên lớp hoạt động

Lấy “Identity V” làm ví dụ:

adb shell am start -n com.netease.dwrg/.Launcher

Để xem thời gian khởi động, hãy thực thi adb shell am start -W Gói ứng dụng, ví dụ:

Sách hướng dẫn của nhà phát triển 4

8. Đóng ứng dụng

adb shell am force-stop Tên gói

Lấy “Identity V” làm ví dụ, bạn có thể thực thi:

adb shell am force-stop com.netease.dwrg

 

9. Xem phiên bản của ứng dụng

adb shell dumpsys package Tên gói | findstr version

Lấy “Identity V” làm ví dụ, bạn có thể thực thi:

Sách hướng dẫn của nhà phát triển 5

 

10. Dọn dẹp dữ liệu ứng dụng

adb shell pm clear Tên gói

 

11. Đầu vào mô phỏng

Đầu vào bằng phím

adb shell input keyevent Số phím (Key value)      

Ví dụ: adb shell input keyevent 3 nghĩa là nhấn phím HOME (Giá trị của các khóa khác có thể nhận được thông qua tìm kiếm trên mạng)

Đầu vào ký tự

adb shell input text chuỗi ký tự

Ví dụ: adb shell input text test có nghĩa là chuỗi test được nhập

Ghi chú: Ký tự Trung Quốc không được hỗ trợ

nhấp chuột

adb shell input tap X Y

trong đó X và Y là các giá trị tọa độ x và y của đầu vào hiện tại

Di chuyển chuột

adb shell input swipe X1 Y1 X2 Y2

X1 Y1 và X2 Y2 lần lượt là giá trị tọa độ của điểm đầu và điểm cuối

 

12. Tải tệp từ máy tính lên trình giả lập

adb push C:\test.apk /data

 

13. Sao chép tệp từ trình giả lập vào máy tính

adb pull /data/test.apk C:\

 

14. Chụp ảnh màn hình

Chụp ảnh màn hình giả lập hiện tại

adb shell screencap /data/screen.png

Lưu ảnh chụp màn hình vào máy tính

adb pull /data/screen.png C:\

 

15. Quay video màn hình

Bắt đầu ghi

adb shell screenrecord /data/test.mp4

Dừng ghi

CTRL+C

Xuất tệp video

adb pull /data/test.mp4 C:\

 

16. Xem thông tin thiết bị

Mẫu (Model)

adb shell getprop ro.product.model

Thương hiệu

adb shell getprop ro.product.brand

Mẫu bộ xử lý (Processor model)

adb shell getprop ro.product.board

Phiên bản Android

adb shell getprop ro.build.version.release

Chế độ kết xuất động cơ

adb shell dumpsys SurfaceFlinger|findstr "GLES"

Không thể sử dụng lệnh này trong phiên bản 2.0.30 trở lên. Hiện tại, việc sử dụng nó yêu cầu phiên bản cũ hơn.

Đối với các lệnh khác, vui lòng truy cập http://adbshell.com/commands

 

[Cách nắm bắt gói hàng]

1) Tải xuống phiên bản mới nhất của "fiddler" và "MuMu App Player" tương ứng;

2) Khởi động fiddler qua Tools -> Options -> Connections, chọn " Allow remote computers to connect" và khởi động lại chương trình. Quan trọng! Đừng quên khởi động lại;

Sách hướng dẫn của nhà phát triển 6

3) Kiểm tra IP. Nếu có card mạng ảo, bạn cần thực thi ipconfig / all để kiểm tra IP thật;

Sách hướng dẫn của nhà phát triển 7

4) Khởi động Trình giả lập MuMu và định cấu hình proxy;

Sách hướng dẫn của nhà phát triển 8

Nhấn và giữ tên WiFi và nhấp “sửa đổi mạng”

Sách hướng dẫn của nhà phát triển 9

Sách hướng dẫn của nhà phát triển 10

5) Lưu lại và thực hiện các thao tác tiếp theo.

Sách hướng dẫn của nhà phát triển 11

Xem thêm danh sách câu hỏi thường gặp để được trợ giúp thêm > https://www.mumuglobal.com/vi/faq/index.html

Từ khóa :

—  Bài viết này hữu ích không  —

 người trong số  người cảm thấy hữu ích

img

Perdón, no encontró problema coincidente,
prueba con otra palabra clave.

Bạn có thể:
1. Liên hệ với CSKH trực tuyến của Facebook để phản hồi vấn đề: MuMu Player.
2. Vào máy chủ discord, tư vấn CSKH: MuMu Player.
3. Gửi email phản hồi tới: support@mumuglobal.com
đang nạp ...

Kiểu bo mạch chủ máy tính của bạn:

Trang này là hướng dẫn kích hoạt VT cho bo mạch chủ này.

Nếu hoạt động thực tế của bạn không khớp với hướng dẫn, vui lòng tìm kiếm hướng dẫn cài đặt tương ứng cho bo mạch chủ hoặc tham khảo dịch vụ khách hàng.